Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej może wykonywać działania określone w artykule 4 ustęp 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr147, poz. 1229 z późn.zm.), doradzając zarządcy, właścicielowi lub użytkownikowi budynku, obiektu lub terenu, albo działając w ich imieniu podejmując czynności mające zapewnić ochronę przeciwpożarową, w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie
  z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń , zgodnie z zasadami i wymaganiami
  gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość
  ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
  miejscowego zagrożenia.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej może opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, wymagane dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji :

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • inwentarskich.

Z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem,budynków, których:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1.000 m2.