Organizuję szkolenia z zakresu napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern). Szkolenia adresowane są do:

– kierowców cystern, którzy transportują towary niebezpieczne, klasyfikowane jako ADR, od których z uwagi na specyfikę załadunków lub rozładunków w kraju, wymaga się posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego wystawionego przez Transportowy Dozór Techniczny (m.in. benzyna, oleje napędowe, gazy),

– pracowników dokonujących napełniania lub opróżniania cystern drogowych lub kolejowych towarami niebezpiecznymi, operatorów kontenerów cystern, operatorów cystern przenośnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie minimum zawodowego wykształcenia oraz co najmniej miesięczne zatrudnienie na stanowisku.

Kurs dla osób zatrudnionych przy urządzeniach do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, do materiałów niebezpiecznych klasyfikowanych na podstawie przepisów ADR, zwany potocznie „nalewakami”, kończy się egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne obejmujące uprawnienia z ww. zakresu na jedną lub więcej klas ADR.

Klasy ADR z których organizuję kursy i egzaminy:

  • Klasa 2. Gazy
  • Klasa 3. Materiały ciekłe, zapalne.
  • inne klasy ADR – możliwe przeprowadzenie kursu jeżeli zlecający zapewni urządzenie na którym można przeprowadzić egzamin, tj. posiadające ważną decyzję TDT zezwalającą na eksploatację.

Zajęcia dla kandydatów z wolnego naboru odbywają się regularnie co kwartał w Gliwicach, w razie zebrania grupy możliwa jest organizacja kursu w Bielsku – Białej, Cieszynie lub Oświęcimiu. Zapewniam możliwość zdobycia uprawnień na klasy ADR  2 i 3.

W przypadku zgłoszenia grupy przez przedsiębiorcę, możliwe jest przeprowadzenie zajęć obejmujących tematycznie również inne klasy ADR, pod warunkiem, że firma zgłaszająca posiada aktualną decyzję TDT dopuszczającą instalacje do eksploatacji oraz zapewni możliwość przeprowadzenia egzaminu na swoim urządzeniu.

 

UWAGA:   po potwierdzeniu terminu nie odwołuję zaplanowanych zajęć!

 

W razie pytań, bliższych informacji udzielę telefonicznie – 509 983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

 

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR